این همه شهد و شکر کز نی کلکم ریزد/اجر صبری ست کزان شاخه نباتم دادند