پادکست متاب: اپیزود یازدهم – کمونیسم رفت و ما ماندیم و حتی خندیدیم اثر اسلاونکا دراکولیچ

اسلاونکا دراکولیچ

این کتاب را نخواندم، در آغوش گرفتمخواننده‌اش یا آنچه می‌خواند را دیده یادر تصورش تلاش میکندو این دو دسته، از هم دورند، خیلی دور….ما از تاریخ تنها جنگها و تغییرات حکومتها را میخوانیم بی توجه به تاریخ واقعی که آنچه است که بر سر مردمی رفته که در این جنگها و حکومتها و تغییراتشان زیسته‌اندخانم […]