کیک سیب و هویج و گردو

کیک سیب و هویج و گردو ایشون هستن محبوب بسیاری از قلب ها کیکی که برای تولد سورپرایز انتخاب کردم و هفته پیش پختم و برگزار نشد و بردم شرکت امروز دوباره دارم میپزم برای فردا! دیگه به خیالم هم آرد و هم بکیبنگ پودر به اندازه کافی داشتم و مثل هفته پیش وسط کیک […]