فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

مغزهای کوچک زنگ زدهفیلمی پر از چرک و کثافت و سیاهیو امیدمدت ها بود فیلمی که فیلم باشد ندیده بود غیر از دیروز که شعله ور دیده بودم و فردا که بمب میبینموقتی همه چیز کنار درست کنار هم بیاید٬ نتیجه‌اش یک فیلم چشم‌نواز میشودصحنه ای که کودک کوچک غافل از دنیای زشت دور و […]