فیلم ۳۱۶

میدونید تو زندگیتون صاحب چند تا کفش بودید؟شوکه میشید اگر حساب و کتاب کنید نمی‌دونم فیلم۳۱۶ که شروع شد چرا یاد فیلم Amélie افتادمشاید فضای فانتزی‌شکه به قول دوستی زندگی رئال در فضای سورئالمجذوب فیلم شدمو نمی‌دونم چرا این همه احساساتی‌م کردشما هم ببینید و باور کنید که به قولمون عمل کردیم و رو کاناپه […]