فیلم جشن دلتنگی

بلیت فیلم جشن دلتنگی همان عودت داده شده ها به واحد VoD بود که امروز دیدمو چقدر جانیفتاده بودانگار در دیگ را باز کرده ای و یک مشت ایده و حرف و بازیگر داخلش ریخته ایدو تا قل که خورده از روی اجاق برداشتی و تحویل جشنواره دادیخواسته بود از تاثیر منفی شبکه های اجتماعی […]