فهرست بستن

دسته: نوشته های دیگران

جمله، شعر، عبارت؛ هرچی به نظم جالب بیاد اینجا می ذارم