فهرست بستن

پُر Check in ها را پاک نکنید!

دوستانی هستند در Foursquare که به یاد هانسل و گرتل  تمام مسیرشان را Check in می کنند!

از پنل وب Foursquare می توانید، دیگر Notification از Check in هاشان نگیرید.

البته این کار از روی اپلیکیش هم امکان پذیر است و برای هریک از دوستانتان باید به طور جداگانه روی پروفایل هایشان انجام شود.

Foursquare-Push-Notificationn

0